agulec, teksty z grudnia 2009 roku

8 tekstów z grud­nia 2009 ro­ku – auto­rem jest agu­lec.

Boimy się pa­miętać, a jed­nocześnie nie chce­my zapomnieć... 

myśl
zebrała 147 fiszek • 28 grudnia 2009, 19:14

Mniej bo­li ut­ra­ta jed­ne­go z marzeń, niż miłość do oso­by, która na każdym kro­ku ra­ni nas z piep­rzoną premedytacją... 

myśl
zebrała 31 fiszek • 23 grudnia 2009, 14:03

Trze­ba umieć się uśmie­chać, kiedy ser­ce płacze... 

myśl
zebrała 44 fiszki • 22 grudnia 2009, 18:29

Ja­kie to ważne- spot­kać ko­goś, kto w Ciebie wierzy... 

myśl
zebrała 105 fiszek • 20 grudnia 2009, 13:24

Kiedy dos­ta­niesz od mężczyz­ny pre­zent, nie ma­rudź, że jak zwyk­le będziesz mu­siała go wy­mienić, bo całko­wicie przej­dzie mu ocho­ta na miłe ges­ty, które prze­cież są do­wodem je­go starań... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 16 grudnia 2009, 13:55

Nie goń miłości... mi­mo sta­rań, zaw­sze uciek­nie... kiedy Ty zaczniesz uciekać, jak cień zacznie go­nić Ciebie... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 7 grudnia 2009, 17:55

Nie bój się cier­pienia... Na­wet po ut­ra­cie na­jukochańszej oso­by nie wszys­tko tra­cimy... Wspom­nienia bo­wiem po­zos­tają nie tyl­ko do Świąt Bożego Na­rodze­nia ale na zawsze! 

myśl
zebrała 22 fiszki • 6 grudnia 2009, 20:41

I gdy jest źle, idź przed siebie z nadzieją, że ta właści­wa dłoń, złapie Cię w od­po­wied­niej chwili... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 2 grudnia 2009, 13:40
agulec

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agulec

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 kwietnia 2017, 18:29Cris sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 15:30agulec sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 06:10JaiTy sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

23 czerwca 2014, 00:27Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]

23 czerwca 2014, 00:13Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]