agulec, teksty ze stycznia 2010 roku

13 tekstów ze stycznia 2010 ro­ku – auto­rem jest agu­lec.

Po śmier­ci blis­kiej oso­by tęskni­my między in­ny­mi dla­tego, że chce­my za coś przeprosić... 

myśl
zebrała 70 fiszek • 30 stycznia 2010, 18:41

Tyl­ko w cno­tach mie­szka szczęście... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 24 stycznia 2010, 21:36

Nie szu­kaj zaufa­nia w kimś, kto każe udo­wod­nić ci swoją miłość! 

myśl
zebrała 62 fiszki • 16 stycznia 2010, 16:37

Tęskno­ta często równoz­naczna jest z miłością. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 15 stycznia 2010, 17:42

Ja­ka jest pod­sta­wowa różni­ca między ko­bietą a mężczyzną? Ce­lem ko­biety jest często stały związek, zwa­ny również przys­ta­nią życiową. Mężczyznę naj­bar­dziej ba­wi sa­ma podróż-do­ciera­nie do tej przys­ta­ni.

(nie każde­go mężczyznę!) 

myśl
zebrała 36 fiszek • 14 stycznia 2010, 20:15

Za­kocha­ni oba­wiając się o miłość, nig­dy nie widzą tych naj­bar­dziej oczy­wis­tych rzeczy! 

myśl
zebrała 31 fiszek • 13 stycznia 2010, 21:30

Strach jest do­wodem na to, że kochamy… 

myśl
zebrała 63 fiszki • 10 stycznia 2010, 18:29

Nie porównuj­my gałązki uczuć, z całym lasem... 

myśl
zebrała 47 fiszek • 9 stycznia 2010, 20:43

Często chcieli­byśmy de­lek­to­wać się po­now­nie mi­nioną chwilą na żywo, za­miast mal­tre­tować nasz umysł przy­woływa­niem ko­lej­nych ob­razów i scen… 

myśl
zebrała 31 fiszek • 8 stycznia 2010, 16:51

Kiedy jes­teśmy smut­ni, nasz uśmiech wyk­rzy­wiony jest w drugą stronę... I po­myśleć, że wys­tar­czy jed­no ciepłe spoj­rze­nie, aby to zmienić... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 7 stycznia 2010, 18:13
agulec

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agulec

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 kwietnia 2017, 18:29Cris sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 15:30agulec sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 06:10JaiTy sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

23 czerwca 2014, 00:27Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]

23 czerwca 2014, 00:13Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]