agulec, strona 3

94 teksty – auto­rem jest agu­lec.

Będąc w związku, dbaj aby zacho­wać trochę wol­nej przes­trze­ni tyl­ko dla siebie. Dzięki te­mu fa­cet nie czu­je się przytłoczo­ny a ko­bieta ciągle po­zos­ta­je dla niego ta­jem­nicza i w pew­nych dzie­dzi­nach życia niedostępna. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 31 stycznia 2011, 20:26

Miłość mu­si być ce­lem, a nie narzędziem do osiągnięcia czegoś! 

myśl
zebrała 32 fiszki • 25 stycznia 2011, 10:40

Cza­sem mu­si być niepo­myślnie, aby człowiek mógł do­cenić to co lepsze. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 10 stycznia 2011, 10:45

Zacznij myśleć o te­raźniej­szości nim o niej zapomnisz. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 7 grudnia 2010, 12:56

Nig­dy nie do­puść do te­go, aby two­je włas­ne szczęście za­leżało od ko­goś innego. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 5 grudnia 2010, 12:35

Słowa nie zaw­sze muszą być spo­sobem przekazu. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 30 listopada 2010, 20:12

Miej ser­ce gorące, oczy jas­ne i wiarę mocną. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 29 listopada 2010, 23:11

Nie ma spo­sobu na za­pom­nienie. Dla­tego nie za­pomi­naj-udaj, że nie pamiętasz. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 27 listopada 2010, 13:02

Mi­mo wszys­tko, kochaj za to, za co in­ni nienawidzą. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 26 listopada 2010, 14:11

Jes­teś tyl­ko człowiekiem, dla­tego też, po­pełniając błędy, miej na ty­le od­wa­gi, aby spoj­rzeć im dzi­siaj w twarz. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 23 listopada 2010, 16:55
agulec

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agulec

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 kwietnia 2017, 18:29Cris sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 15:30agulec sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 06:10JaiTy sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

23 czerwca 2014, 00:27Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]

23 czerwca 2014, 00:13Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]