agulec, strona 4

94 teksty – auto­rem jest agu­lec.

Zim­ny, a budzi ciepłe uczucia... 

myśl
zebrała 73 fiszki • 17 listopada 2010, 17:23

Są mi­liony ko­biet, które umarłyby dla ciebie abyś tyl­ko na nie spojrzał.

(kochaj po­nad wszys­tko tą je­dyną / ego). 

myśl
zebrała 46 fiszek • 12 listopada 2010, 19:28

Jeśli ko­bieta ma poczu­cie włas­nej war­tości, to i w związku, i bez związku pot­ra­fi być szczęśliwa. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 30 października 2010, 14:17

W dob­rym związku jest miej­sce na ro­man­tyzm i na pragmatyzm. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 29 października 2010, 10:22

Roz­pacz pot­ra­fi dyk­to­wać nap­rawdę ok­rutne słowa. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 27 października 2010, 00:27

Na każdym ideale może zdarzyć się rysa. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 26 października 2010, 02:34

Może i czas to pojęcie względne, ale za to cza­sy, są bezwzględne. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 20 października 2010, 19:56

W miłości jed­ny­mi oczy­ma, pat­rzą oboje. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 28 września 2010, 23:33

Większość prob­lemów w dzi­siej­szych związkach wiąże się z tym, że ma­my wo­bec siebie wygóro­wane ocze­kiwa­nia, których ani mężczyźni, ani ko­biety nie są w sta­nie spełnić. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 26 września 2010, 18:21

Wiel­kie po­mysły rodzą się na małej przestrzeni. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 21 września 2010, 18:25
agulec

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agulec

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 kwietnia 2017, 18:29Cris sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 15:30agulec sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 06:10JaiTy sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

23 czerwca 2014, 00:27Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]

23 czerwca 2014, 00:13Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]