agulec, strona 5

94 teksty – auto­rem jest agu­lec.

... i szczęście cza­sem mu­si popłakać. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 8 września 2010, 01:26

Nie możesz przez całe życie i z całej siły trzy­mać się za ręce- w pew­nej chwi­li zdrętwieją ci dłonie. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 25 sierpnia 2010, 19:13

Na słowa „Nie możesz” ciśnięte w twoim kierun­ku, od­wróć się i od­po­wiedz „No to patrz”. 

myśl
zebrała 120 fiszek • 24 sierpnia 2010, 21:19

Co­raz częściej ludzie będący w związku roz­ma­wiają sa­mi ze sobą, aniżeli ze swoim par­tne­rem. Jakże niepokojące. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 19 sierpnia 2010, 18:04

Pogódź się z tym. Nieob­liczal­ny bieg życia każe nam odejść od pew­nych ludzi, rzeczy czy sy­tuac­ji - nieraz na zawsze. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 18 sierpnia 2010, 17:40

Ludzie- zbyt dum­ni na słowo przep­raszam, zbyt słabi na wybaczam.

(nie wszyscy...) 

myśl
zebrała 101 fiszek • 29 lipca 2010, 16:36

Na­leży się uczyć na błędach, a nie załamy­wać ręce! 

aforyzm dnia z 28 października 2010 roku
zebrał 185 fiszek • 28 maja 2010, 20:45

Niewin­ny flirt to nor­malne społeczne zacho­wanie, to lek­ka i przy­jaciel­ska gra oczu, od­by­wająca się w stre­fie in­tymnych spojrzeń. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 19 maja 2010, 16:12

Pa­miętaj, że na­wet idiota ma pra­wo do te­go, aby opo­wie­dzieć swoją bajkę. 

myśl dnia z 23 czerwca 2014 roku
zebrała 130 fiszek • 8 maja 2010, 12:33

Zaz­drość jest pot­rzeb­na w związku, tak jak w po­wiet­rzu pot­rzeb­ny jest dwut­le­nek węgla. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 7 maja 2010, 20:04
agulec

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agulec

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 kwietnia 2017, 18:29Cris sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 15:30agulec sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 06:10JaiTy sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

23 czerwca 2014, 00:27Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]

23 czerwca 2014, 00:13Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]