agulec, teksty z maja 2010 roku

5 tekstów z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest agu­lec.

Na­leży się uczyć na błędach, a nie załamy­wać ręce! 

aforyzm dnia z 28 października 2010 roku
zebrał 185 fiszek • 28 maja 2010, 20:45

Niewin­ny flirt to nor­malne społeczne zacho­wanie, to lek­ka i przy­jaciel­ska gra oczu, od­by­wająca się w stre­fie in­tymnych spojrzeń. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 19 maja 2010, 16:12

Pa­miętaj, że na­wet idiota ma pra­wo do te­go, aby opo­wie­dzieć swoją bajkę. 

myśl dnia z 23 czerwca 2014 roku
zebrała 130 fiszek • 8 maja 2010, 12:33

Zaz­drość jest pot­rzeb­na w związku, tak jak w po­wiet­rzu pot­rzeb­ny jest dwut­le­nek węgla. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 7 maja 2010, 20:04

Prze­konaj ka­mień, aby zro­bił kil­ka kroków naprzód. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 5 maja 2010, 18:11
agulec

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agulec

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 kwietnia 2017, 18:29Cris sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 15:30agulec sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 06:10JaiTy sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

23 czerwca 2014, 00:27Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]

23 czerwca 2014, 00:13Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]